Viken BHT SA tilbyr fagkompetanse innen et stort spekter av arbeidsmiljøtjenester. Ta oss tidlig med i arbeidsprosesser, planlegging av nyinstallasjoner og anskaffelser. På den måten får dere mulighet til å forebygge for et godt og trygt arbeidsmiljø.

Organisatorisk

Organisatoriske forhold refererer til hvordan arbeidet og virksomheten faktisk er organisert og hvordan arbeidet er lagt til rette. Med organisatoriske forhold sikter vi til de ytre rammebetingelsene alt fra arbeidets plassering, organisering, arbeidstidsorganisering, markedskrefter osv. Disse faktorene påvirker det opplevde miljøet, som vi ofte omtaler som det psykososiale arbeidsmiljøet, på godt og vondt.

Viken BHT SA følger tett og samarbeider tett med forskningsinstitusjonene som forsker på problemstillinger knyttet til det organisatoriske arbeidsmiljøet og samspillet mellom arbeidsoppgaver og person, eller det vi kan kalle organisering og organisatoriske betingelser.

Hva kan Viken BHT SA bistå deg med

Vi har spesialkompetanse innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og ledelsesfag. Vi følger forskning og kompetansemiljøer tett og har kompetanse om hvordan ulike organisatoriske forhold kan påvirke ansatte og miljøer.

 • Rådgivning ved organisatoriske endringer
 • Prosessbistand /prosessledelse    
 • Lederstøtte

Psykososialt

Vår hovedoppgave er å hjelpe virksomheter til å jobbe forebyggende med det psykososiale arbeidsmiljøet.

Vi har unik kompetanse og erfaring innenfor fagfeltet bidrar med råd om prosesser, tiltak og strategier som fremmer nærvær og positivitet i arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet inngår i et komplekst samspill, som har sin særegne utforming ved den enkelte arbeidsplass.

Vi hjelper dere med:

 • Kartlegging av arbeidsmiljø
 • Rådgivning i arbeidsmiljøsaker
 • Bistand og oppfølging ved akutte kriser
 • Bistand ved mobbing og trakassering (se også kurs)
 • Bistand ved vold og trusler (se også kurs)
 • Bistand ved omstilling og endringer (se også kurs)
 • Lederstøtte
 • Informasjon/foredrag og opplæring

Årsakene til belastninger kan være mange. Eksempelvis kan det være stress, bemanning eller utfordrende pasienter/klienter/kunder. Vi har høy kompetanse på anerkjente og effektive metoder for å kartlegge og intervenere. Vi ser det som en kjerneoppgave å samarbeidet tett med kunden om å utvikle og implementere kartlegginger som er praktisk.

Viken BHT SA skreddersyr tiltak/bistand etter behov. Ta gjerne kontakt for råd og veiledning, uavhengig rolle i arbeidslivet.

Yrkeshygiene

Yrkeshygiene handler om å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, vurdering av risiko for helseskade fra disse for så å komme med råd og forslag til tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko.

 
Viken BHT SAs yrkeshygienikere kan bistå ved utfordringer knyttet til:
 • Inneklima Temperatur, trekk, luftfuktighet og tilfredsstillende luftutskifte
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer Støy, vibrasjoner, lys eller stråling
 • Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer Partikler (røyk/ støv), gass og væske som påvirker helsen. Først og fremst via innånding eller opptak gjennom hud
 • Biologiske arbeidsmiljøfaktorer – Biologiske partikler i luft (bakterier, virus og sopp)

Arbeidshelse

Helsefremmende arbeidsplasser

Helsefremmende arbeidsplasser er konsept som handler om å påvirke helsen positivt, enten det gjelder trivsels- og overskuddsskapende tiltak eller problemreduserende tiltak. Viken BHT SA er gjennom sitt arbeid opptatt av at kundene får god og riktig informasjon om alt fra helse til mestringsteknikker og metoder. Dette for å støtte opp under en ønsket utvikling og sette kunden selv i stand til å gjøre gode prioritering av tiltak.

Man snakker om at det går et skille mellom helsefremmede arbeids-, og forebyggende- og problemreduserende arbeid.

 

Vi er opptatt av at dette er komplementære forhold som ofte overlapper. Vi tenker at det er viktig å arbeide med tiltak som kan hindre sykdom eller redusere skade, altså forebygging og risikovurdering.

Vi er i vår kommunikasjon og pedagogikk opptatt av en helsefremmende innsats.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk 

Dette tilbudet er til deg som arbeidstaker dersom du har arbeidsrelaterte problemer/utfordringer. Ved arbeidsmedisinsk poliklinikk kan du bestille individuell time for vurdering/utreding, samtale eller vaksinasjon hos en av våre fagpersoner. Årsak til henvendelse kan være svært varierende. Flere kontakter oss pga. stress, søvnproblemer, tretthet og nedstemthet. Det kan også være smerter i muskel og ledd, hodepine mm.

Lege, sykepleier og psykolog kan hjelpe deg dersom du har helseutfordringer/plager som du mistenker helt eller delvis er pga. jobben din. Kontakt oss også dersom du opplever at du er i ferd med å bli sykmeldt, selv om årsaken ikke er arbeidsrelatert. Vi kan gi deg råd og veiledning som kan bidra til at du ikke blir helt eller delvis sykemeldt.

 

Fysioterapeuten veileder i forhold til ergonomi på arbeidsplassen,        gir råd om oppfølging, men utfører ikke fysikalske behandlinger.            Ved behov for behandling, kan vi formidle kontakt.

Bedriftsjordmor tilbyr oppfølging av gravide i jobb, en til en eller i trekantsamtaler med leder og den gravide.

De ansatte kan også få råd og veiledning over telefon.

Ergonomi

Arbeidsplassvurdering

Fysisk og mekaniske belastninger blir ofte pekt på som årsaken til muskel- og skjelettlidelser, men vi vet nå at dette er mer sammensatt.

Psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold spiller en stor rolle i utviklingen av fysiske plager i kroppen.

En arbeidsplassvurdering gjennomføres av en fysio- eller ergoterapeut gjennom observasjon av og samtale med ansatte. Det blir tatt utgangspunkt i den enkeltes fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger og sammen med ansatte og arbeidsplassen ses det på muligheter for tilrettelegging.

 

Felles arbeidsplassvurderinger

Gjennomføres ved å gi samlet informasjon til alle ansatte i en bedrift for å optimalisere arbeidsforholdene, forebygge plager og styrke produktiviteten. De som ønsker det, følges deretter opp med individuelle vurdering og tilrettelegging.

Vi gir Informasjon og veiledning i forbindelse med forebyggende tiltak ved planlegging og utforming av nyinstallasjoner, nybygg og ved anskaffelser av nye møbler og utstyr.

Sykefraværsoppfølging

En sykemelding utløser noen rettigheter, men som ansatt har man fortsatt noen plikter.

Sammen kan arbeidstaker, arbeidsgiver kan Viken BHT SA hjelpe til med å finne den beste løsningen for å få sykemeldte frisk og tilbake i jobb raskest mulig.

Viken BHT SA kan bistå med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer, av oppfølgingsplaner, være med på dialogmøter og sammen med sykemeldte og arbeidsgiver finner vi måter å tilrettelegge på.

AKAN

Intensjonen med Akan-arbeid er å forebygge rus- og avhengighetsproblemer, og gi ansatte som utvikler et problem tilbud om hjelp før eventuell oppsigelse vurderes, samtidig som bedriftens behov ivaretas.

Ansattes rusmiddelbruk påvirker arbeidsmiljøet. Arbeidet med avhengighetsproblematikk anbefales derfor å ses på som en naturlig del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Viken BHT SA kan hjelpe dere i alle ledd av akan-arbeidet. Vi rådgir og veileder innen utarbeiding av kjøreregler, interne prosedyrer, støtteordninger, opplæring og oppfølging enten det er knyttet til alkohol, narkotika eller spill.

For mer informasjon eller spørsmål knyttet til AKAN:

Kontakt oss

Miljøfyrtårnsertifisering

Vi har kompetanse til å bistå virksomheter frem til sertifisering og om ønskelig oppfølging etter sertifisering.

Miljøfyrtårn et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

 

Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

For mer informasjon eller spørsmål knyttet til Miljøfyrtårn:

Kontakt oss

Bestillingsskjema

Her kan du sende inn en bestilling eller en forespørsel. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen en virkedag. Ved hastehenvendelser ber vi dere kontakte oss per telefon 33 35 71 00 eller henvend deg direkte til din kontaktperson.

Psykososialt arbeidsmiljøSystematisk HMS-arbeidLederstøtteErgonomiYrkeshygieneKurs

Jeg bekrefter at jeg har myndighet til å foreta denne bestillingen