Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) sier at leder skal sørge for systematisk oppfølging av kravene regelverket stiller til HMS i bedriften. Internkontroll er kvalitetssikring. Viken BHT SA bistår gjerne med kompetanse, slik at virksomhetene etablererer gode kvalitetssikringssystemer inne HMS.

For ledere

Ledernettverk

Det blir stadig tydeligere at arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for å lykkes i å nå bedriftens mål.

Ledere, HR og bedriftshelsetjenesten har alle som mål å bidra til helsefremmende, gode og trygge arbeidsplasser, med økt produksjon som resultat og gevinst.

edernettverket er et forum for å forene fagfelt knyttet til utvikling av arbeidsmiljø.

Nettverket vil gi faglig påfyll knyttet til det som rører seg innen HR og HMS fagfeltet, du vil knytte kontakter og utveksle utfordringer og erfaringer.

Vi samler dyktige fagfolk for å fremme gode diskusjoner og refleksjoner for at deltakerne kan sitte igjen med vesentlige bidrag til egen virksomhet.

For verneombud

VO forum

VO forum er en årlig samling for alle verneombud, men passer også for ansatte med HMS-ansvar. Målet er å  trygge og styrke den enkelte i rollen som verneombud. Dette gjøres gjennom innlegg fra dyktige fagfolk, innlegg fra erfarne verneombud og ikke minst, erfaringsutveksling mellom de deltakende verneombudene.

Beredskap

Beredskap ved alvorlige hendelser i virksomheten er viktig. Vi er på plass raskt etter krisesituasjonen og bidrar med håndtering og debrifing i etterkant for å hindre utvikling av senskader.

Viken bedriftshelsetjeneste SA er en naturlig del av bedriftens beredskapsplaner.

kartlegging

Alle arbeidsplasser skal i henhold til arbeidsmiljøloven, fortløpende kartlegge sitt fysiske-, psykososiale- og organisatorisk arbeidsmiljø for å kunne gjøre nødvendige forbedringer.

Valg av framgangsmåte for kartleggingen tilpasses virksomheten og hva som skal kartlegges.

Det daglige HMS arbeidet er det viktigste. Gode daglige rutiner letter det systematisk HMS arbeidet, samtidig som det gir en god oversikt.

Viken BHT SA gir råd og veiledning i forkant, kan være med på å gjennomføring eller gi oppfølging i etterkant.

Risikovurdering

Risikovurdering handler om å være etterpåklok på forhånd.

Kartlegging av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen, gir dere anledning til å sette inn forebyggende tiltak for å hindre sykdom og skader, eller å redusere skadeomfanget hvis ulykken først skulle være ute.

Risikovurderingen gir samtidig et innblikk som kan heve produktiviteten.

De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress eller konflikter.

Vernerunde

Å gjennomføre en vernerunde er en god måte å få et overblikk over av hva som foregår i bedriften. Det er en forebyggende HMS- aktivitet hvor målet er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold og å sikre at forbedringer blir utført.

Vi anbefaler å ha med verneombud, eller annen representant for de ansatte som kjenner arbeidsplassen godt.

Survey Monkey

Er et elektronisk kartleggingsverktøy for psykososialt arbeidsmiljø. Viken BHT SA utformer spørreskjemaer i samarbeid med oppdragsgiver.

For mer informasjon, kontakt oss her.

HMS-systemer og intern kontroll

Vi kan bistå din bedrift med utarbeiding eller revisjon av HMS-system, kartleggingsrutiner, vernerunder, risikovurderinger og utarbeidelse av handlingsplaner, for å sikre at bedriftens aktiviteter er i samsvar med krav i helse-, miljø, og sikkerhetslovgivningen.

Vi bistår med å lage rutiner som forebygger sykefravær og arbeidsrelaterte skader.