Kurskalender

Informasjonsmøte om:          Personlig verneutstyr

Hva sier lovverket om PVU
Arbeidsgivers ansvar og arbeidstakers plikter

Dato:        27. februar 2019
Kl.:             08:30 – 10:00
Sted:        Viken BHTs lokaler 

Medlemmer blir belastet med timer og ikke fakturert, med mindre bedriften ikke har timer tilgjengelig.

 

Førstehjelpskurs

Dato:         6. mars 2019
Kl.:             14:00 – 17:00
Sted:         Viken BHTs lokaler

Pris medlemmer:             Kr   800,-            Pris ikke medlemmer:  Kr 1300,-

 

Informasjonsmøte om:          Konflikthåndtering

Vi ønsker å gi innsikt i hva konflikter er, gi innspill til hvordan agere som «hjelper» i andres konflikter, og tips til praktisk konflikthåndtering.

Dato:        22. mars 2019
Kl.:             09:00 – 10:30
Sted:        Viken BHTs lokaler 

Medlemmer blir belastet med timer og ikke fakturert, med mindre bedriften ikke har timer tilgjengelig.

 

Grunnopplæring i arbeidsmiljø 

4 dagers kurs + 1 dags miniprosjekt/hjemmeoppgave

Dager:   5., 7., 12. og 26. mars 2019
Kl:           08:30 – 15:30 alle dager
Sted:      Viken BHTs lokaler 

Pris medlemmer:             Kr 5750,-        Pris ikke medlemmer:   Kr 8000,-

 

HMS for ledere

2-dagers kurs (2 halve dager)

Dato:         2. og 4. april 2019
Kl:               13:00 – 16:00
Sted:          Viken BHTs lokaler

Pris medlemmer:             Kr 2000,-      Pris ikke medlemmer:   Kr 3000,-

 

Årets verneombudsforum!

Årets tema er kommunikasjon.

Passer for verneombud, ledere og ansatte med HMS-ansvar.

Dato:     30. apri 2019
Kl.:          08:30 – 12:00
Sted:      Træleborg Konferansesenter
                  T11

Pris medlemmer:             Kr   450,-            Pris ikke medlemmer:   Kr   550,-

KUN for ansatte i Tønsberg kommune:

Det er ingen av kursene for 2019 som er planlagt ifht. dato ennå. Informasjon blir lagt inn her når dette er klart.

Påmelding kurs

Alle kurspåmeldinger skal foretas via dette skjemaet.

Eventuell avbestilling av kurs som skjer senere enn en virkedag i forkant av planlagt kursoppstart, belastes i sin helhetViken BHT SA tilbyr lovpålagte kurs innen HMS, i tillegg til varierende kurs innen de forskjellige fagfeltene. Alle kurs kan skreddersys etter kundens behov og ønsker.

Lovpålagt

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) er pålagt å ha 40-timers grunnkurs i arbeidsmiljø.
Kurset er også nyttig og åpent for deg som trenger litt HMS-faglig påfyll. Kurset kan hjelpe deg til å ta bedriftens HMS-arbeide ut i arbeidshverdagen.

Vi avholder som regel et kurs på vår og et på høst.
Informasjon om disse blir sendt ut til våre medlemmer.

Kurs for enkeltbedrifter kan organiseres. Ta da kontakt med oss pr. telefon for spørsmål om dette.

 

HMS for ledere

Kurset gir øverste leder og andre med lederansvar den lovpålagte opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet.
Kurset gir en innføring i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, slik at du kan bruke dette til å skape en god HMS-kultur i din bedrift. På denne måten kan du sikre et godt arbeidsmiljø og god produktivitet.

Vi avholder som regel et kurs på vår og et på høst.
Informasjon om disse blir sendt ut til våre medlemmer.

Kurs for enkeltbedrifter kan organiseres. Ta da kontakt med oss pr. telefon for spørsmål om dette.

Arbeidshelse

Førstehjelpskurs

Vi holder kurs i livreddende førstehjelp, enten i våre lokaler eller ute på arbeidsplass.
Målet med kurset er, gjennom teori og praksis, å sette deltakerne i stand til å utføre livreddende førstehjelp i påvente av medisinsk hjelp.

Priser:
3 timer på dagtid før kl. 15:00       kr. 6500,-
3 timer etter kl. 15:00                        kr. 9000,-

Kurs i Viken BHT SAs lokaler:   max 16 pers./kurs
Kurs i bedriftens lokaler:             max 24 pers./kurs

 

AKAN

Kurset har som mål å øke bevisstheten rund avhengighetsproblematikk i arbeidslivet.
Vi gir en innføring i hvordan man starter opp akan arbeidet, utforme kjøreregler knyttet til alkohol, narkotika og spill avhengighet og gir konkrete eksempler på hvordan man kan sette opp en individuelloppfølgingsplan.

Vi kommer også ut til bedrifter og gir generell informasjon om varseltegn hos kollegaer og forteller hvordan man kan følge opp ved mistanke og bekymring.

Livsstil og fysisk aktivitet

Målet med kurset er å øke bevisstheten rundt betydningen av kosthold og fysiskaktivitet og hvordan dette kan påvirke oss både på jobb og privat.

Ved å fokusere på det som er godt for oss blir det mindre plass til det som ikke er så godt for oss. Hvordan henger kosthold og fysiskaktivitet sammen? Hva er et sunt kosthold?

Yrkeshygiene

Inneklima

Målet med kurset er å gjøre deltakerne mer kjent med de ulike inneklimafaktorene, hvordan opplevelse og symptomer på de ulike forurensningskildene kan arte seg og helseeffekter av disse, samt hvordan hver og en kan tilrettelegge for best mulig inneklima på sin arbeidsplass i forhold til dette.

Det gis også informasjon om hvilke målinger som kan tas, hvordan disse kan gjennomføres og hvordan resultater evt. følges opp.

Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer

Målet med kurset er å gi opplæring av ansatte om sikkerhetsdatablader og stoffkartotek for kjemikalier som benyttes i virksomhetens arbeid.

Ulike kjemikalier har forskjellig virking på helsen og de har ulike eksponeringsveier. Et viktig punkt er derfor å informere om hvordan en best kan verne seg mot disse.

Støy

Målet med kurset er å øke kunnskapen om støy og hvordan dette påvirker helsen, da støy ikke bare påvirker hørselen.
Det blir også lagt vekt på støyreduserende tiltak og gitt informasjon om bruk av forskjellige typer hørselsvern.

Vibrasjoner

Målet med kurset er å øke bevisstheten og kunnskapen rundt hånd- og armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner og hvordan vibrasjoner kan påvirke kropp og helse, vibrasjonsdempende tiltak og tips til tilrettelegging av arbeidsdagen.

Organisasjon og ledelse

Den nødvendige samtalen

Kurset gir innføring i den vanskelige samtalens psykologi og drivkrefter. Kurset har fokus på kommunikasjon, forberedelse og verktøy til gjennomføring. Konkrete tips om hvordan du innleder, gjennomfører og avslutter en vanskelig samtale.

Mobbing og trakkasering

Kurset gir innsikt i hva mobbing og trakassering er, hvordan det oppstår, hvordan håndtere det og hva man kan gjøre for å forebygge at det skjer. Vi kan også bistå i å kvalitetssikre prosedyrer og rutiner.

Kollegaveiledning

Kurset har som målsetting å sette deltakerne i stand til å reflektere over sin egen praksis og arbeidsmetoder, samt dele gode arbeidsmetodeerfaringer og få nye ideer.
Vi gjennomgår kollegaveiledning som metode og praksis, etablering-, forberedelse- og vedlikehold av kollegaveiledning.

Konflikthåndtering

Kurset gir innsikt i metoder og redskapene som finnes for å løse konflikter.

Målet er også å gi innsikt i hva konflikter er og hvordan forebygge at de oppstår.

Endring og omstilling i arbeidsmiljøet

Kurset gir innføring i hvilke faktorer som må være på plass for å få til en vellykket omstilling.
Vi går igjennom Arbeidsmiljølovens regler og krav, endringspsykologi, kommunikasjon og medarbeidermedvirkning.

Stressmesting

Stressfaktorene i arbeidslivet er høy og krav og forventninger øker stadig. En samling tar vanligvis 2,5 til 3 timer, alt etter hva bedriftene ønsker.

Vi snakker om symptomer og reaksjoner, forebygging på individ og organisasjonsnivå.

Teamutvikling

Kurset er tilpasset de som ønsker å utvikle samspillet og samarbeidet mellom medarbeidere.

Kurset tar for seg teambygging og samspill, utviklingsfaser i et team og gjennomgår verktøy og hjelpemidler til utvikling av team.

Vold og trusler

Kurset gir innsikt hva vold og trusler er, hvordan forebygge det, hvordan kommunisere det, hva lov- og regelverk forteller og hvordan etablere rutiner og policyer når hendelser inntreffer.

Vi kan også bistå i å kvalitetssikret prosedyrer og rutiner.

HMS-systemer og intern kontroll

Vi kan bistå din bedrift med utarbeiding eller revisjon av HMS-system, kartleggingsrutiner, vernerunder, risikovurderinger og utarbeidelse av handlingsplaner, for å sikre at bedriftens aktiviteter er i samsvar med krav i helse-, miljø, og sikkerhetslovgivningen.

Vi bistår med å lage rutiner som forebygger sykefravær og arbeidsrelaterte skader.